Ga verder naar hoofdcontent

Afspraken

Een combinatie van dit en dit en…

Wetten, richtlijnen, goede bedoelingen. Soms is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Daarom zijn er deze 12 afspraken, die voortbouwen op de 4 principes van Juist is Juist. Daarmee heb je concrete handvatten om juist samen te werken. Helemaal op maat van de kunstensector. Hoe je die afspraken omzet in de praktijk? Klik door naar de tools!

Dialoog

01

Tijdens een samenwerking garanderen alle betrokken partijen een open dialoog en transparantie bij de voorbereiding, tijdens de uitvoering en bij de evaluatie van het werkproces. Daarbij is er aandacht voor en bewustzijn van de verschillende machtsposities.

Verantwoordelijkheid

02

Betaling en samenwerkingsvoorwaarden zijn het onderwerp van een transparante bespreking, zonder daarbij ooit de juridische en solidaire basisprincipes ter discussie te stellen. Bij elke prestatie binnen een professionele context maken we duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft bij de uitvoering ervan, van betaling tot verzekering. We schatten de waarde van elk type prestatie correct in.

Betaling

03

De professionele kunstensector betaalt correct in alle contractuele relaties. Als een opdrachtnemer aan de slag is met een arbeidsovereenkomst, via artikel 1bis of via een SBK, dan bepalen geldende cao’s zijn minimale brutoloon. Het minimale honorarium van een zelfstandige in een artistieke of technisch artistieke functie wordt berekend op basis van brutoloon x coëfficiënt van 1,46 van een werknemer in een gelijkaardige functie. Als de opdrachtnemer ervoor kiest om zich te laten vertegenwoordigen door een tussenpersoon, dan is die tussenpersoon verantwoordelijk voor een correcte verloning van de opdrachtnemer.

Tijdsinvestering

04

Niet alleen het beoogde resultaat of werkproces, maar ook de tijdsinvestering van de opdrachtnemer moet onderwerp zijn van transparante bespreking en is een belangrijke factor bij prijsonderhandelingen.

Engagement

05

Bij samenwerkingsgesprekken streven we zo snel mogelijk naar duidelijkheid over het engagement om samen te werken. We zetten dat engagement op papier. Van zodra het engagement er is, maken we afspraken over de vergoedingen van alle prestaties, inclusief de voorbereiding en afwikkeling.

Tewerkstellingsvorm

06

We zoeken samen naar de meest gepaste tewerkstellingsvorm voor opdrachtnemers. Opdrachtgevers nemen de verantwoordelijkheid om hen daarin te begeleiden en hen erover te informeren. We waarderen het werk van precaire groepen zoals nieuwkomers, langdurig werklozen en mensen met fysieke en mentale beperkingen. We houden rekening met hun sociale positie.

Geen oneigenlijk gebruik

07

De bepalingen uit een arbeidsovereenkomst stemmen overeen met de werkelijke situatie. Oneigenlijk gebruik vermijden we, bijvoorbeeld het kunstmatig inkorten van contracten.

SBK’s

08

We volgen de regelgeving over uitzendarbeid en over het werken met een sociaal bureau voor kunstenaars (SBK). Opdrachtgevers waken erover dat lonen correct berekend worden. Hiervoor is het aangewezen dat ze brutolonen doorgeven aan SBK’s, uitzendkantoren en derde-betalers in plaats van totale factuurbedragen of budgetten. Brutolonen lager dan cao-barema’s zijn onaanvaardbaar.

Intellectuele eigendomsrechten

09

Bij het eventuele overdragen of verlenen van  intellectuele eigendomsrechten maken we heldere afspraken over de vergoeding ervan, over de reikwijdte (specifiëringsplicht) en de duur. Een vergoeding voor auteursrechten is geen vervanging van een normale vergoeding voor een prestatie via loon of prestatiefacturen. Bij het bepalen van de verhouding tussen de vergoeding voor de prestatie enerzijds en de vergoeding voor de overdracht of verlening van rechten anderzijds houden we rekening met de eerlijke beroepsgebruiken.

AKV

10

De amateurkunstenvergoeding (AKV) wordt enkel toegepast voor occasionele, kleinschalige artistieke prestaties. De AKV is niet bedoeld als vergoedingswijze voor prestaties van de kunstenaar.  De regels en formaliteiten om iemand uit te betalen met een AKV worden correct nageleefd.

Stages

11

Een stage kan enkel binnen een leercontext en maakt altijd deel uit van een traject dat als doel heeft om de stagiair in contact te brengen met de werkvloer.

Vrijwilligerswerk

12

Vrijwilligersovereenkomsten zijn bedoeld voor werkzaamheden met een vrijwillig karakter, niet voor een reguliere arbeidsrelatie.