Ga verder naar hoofdcontent

Cao Podiumkunsten-Muziek (PC 304)

workspacebrussels

Een cao is een akkoord tussen de vertegenwoordigers van werkgever en werknemers. In een cao worden de rechten en plichten en de individuele en collectieve relaties van werkgevers en werknemers geregeld. Sectorale cao’s, zoals de cao Podiumkunsten-Muziek, die je hier kan raadplegen, worden gesloten door het bevoegde paritaire comité, in dit geval PC 304. De afspraken in deze cao gelden dus enkel voor die sector. De cao Podiumkunsten-Muziek regelt de arbeidsvoorwaarden en lonen voor werknemers van organisaties die cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Ze vallen onder het paritair comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304):
  • De maatschappelijke zetel is in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:
  • De werkgever is ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Het huidige Kunstendecreet legt de naleving van de sectorale cao’s op als subsidiëringsvoorwaarde. De cao bevat een uitgebreide functieclassificatie met een gedetailleerde omschrijving van alle functies in de sector. Alle functies worden ook vertaald in loongroepen.

Verloning

Er worden verschillende lonen gehanteerd voor muziek en podiumkunsten. Daarbij wordt dan telkens een onderscheid gemaakt tussen maandvergoedingen en dienstvergoedingen (voor muziek) en tussen contracten korter dan 4 maanden en contracten langer dan 4 maanden (voor podiumkunsten). De lonen die je hier kan downloaden zijn van toepassing vanaf februari 2022. Als de spilindex wordt aangepast, wijzigen ook de lonen.

Grensbedrag

Bij barema’s gaat het altijd om minimumbedragen. De cao Podiumkunsten-Muziek bepaalt wel dat een organisatie die minder subsidie ontvangt dan het grensbedrag van 310.998,31 euro weddeschaal C mag toepassen voor de werknemers die vallen onder loongroep A, en weddeschaal D voor alle andere werknemers.

Indexering

Lonen en vergoedingen moeten op regelmatige basis aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen. De lonen stijgen met 2% vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de spilindex overschreden werd.

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor stijgen de lonen in juni 2024 met 2%. Vanaf dan gelden de nieuwe barema’s.

Raadpleeg alle lopende cao’s in PC 304 via podiumkunsten.be.